Упутства

Упутство за израду дипломског рада

Упутство за писање елабората о индустријској пракси

Упутство за израду магистарског рада  821_2005

Упутство за израду мастер рада

Обрасци

Прилог 1 – Образац пријаве за обављање студентске стручне праксе

Прилог 2 – Образац упута за обављање студентске стручне праксе

Прилог 3 – Образац дневника рада

Прилог 4 – Образац потврде о обављеној студентској стручној пракси

МОЛБА за упис предмета путем колизије – СП Биологија

МОЛБА за упис предмета путем колизије – СП ХИиТ

Табела условљеност испита – ХИТ

Пријава теме дипломског рада

Пријава дипломског испита  – образац

1-Пријава теме магистарског (мастер) рада

2-Пријава комисије за оцјену мастер рада

3-Сагласност комисије за одбрану мастер рада

НОВИ обрасци за мастер

1-Пријава теме мастер рада

2-Захтјев за оцјену и одбрану мастер рада

3-Сагласност комисије за одбрану мастер рада

4- Записник о оцјени мастер рада

Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

Прилози Правилника о студирању на III циклусу студија

Прилог 1 – Пријава теме

Прилог 2 – Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Прилог 3 – Годишњи извјештај ментора о напредовању докторанда

Прилог 4 – Захтјев за давање сагласности на Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Прилог 5 – Упутство за израду докторске дисертације

Прилог 6 – Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

Прилог 7 – Захтјев за давање сагласности на Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

Прилог 8 – Изјава о ауторству

Прилог 9 – Изјава о истовјетности електронске и папирне форме

Прилог 10 – Изјава о коришћењу