Почетком 2007. године извршено је лиценцирање првог циклуса студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, а 2012. године екстерна евалуациона комисија поднијела је позитиван извјештај Агенцији за акредитацију Републике Српске, тако да је овај студијски програм постао један од пет акредитованих студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву.

Тренутно Факултет спроводи низ мјера и припрема за реакредитацију студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, реакредитација ће се спровести у 2018. години. Реакредитација ће се спровести и код Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и код Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета.

Поступак реакредитације  укључује провјеру поступака управљања Факултетом, процеса којима се реализује студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, унутрашњег система квалитета Технолошког факултета и Универзитета у Источном Сарајеву, капацитета, ресурса и потенцијала, те капацитета за промјене.

Дефинисани критеријуми за акредитацију дефинишу стандарде које високошколске установе, односно Технолошки факултет, треба да достигну како би показале да кредибилно обављају образовну дјелатност, а што ће оцјењивати независни стручњаци.

УВЈЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

*Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета високошколске установе или студијског програма заснован на самовредновању високошколске установе и оцјени независних стручњака, с циљем препознавања и унапређења квалитета високог образовања у оквиру европског простора високог образовања.

ИСОК 2020