Научно-истраживачки рад у функцији рада и развоја Факултета је био је нарочито интезиван током протеклих десет година. Резултат тога је успјешна реализација великог броја развојних и научно-истраживачких пројеката, одобрених путем конкурса Министарства науке и технологије Републике Српске, као и низа међународних пројеката и пројеката уговорених са привредом.

Факултет подржава научно-истраживачки рад и стручно усавршавање наставног особља, те обезбјеђује услове за спровођење научно-истраживачких активности, у складу са материјалним и другим могућностима.

У реализацији научно-истраживачког рада учествују студенти првог, другог и трећег циклуса студија и по потреби ангажовани кадрови изван Факултета, изабарани у научна и стручна звања према релевантним прописима или стручњаци из привреде.

У оквиру факултета као дио организационе јединице формиран је „Институт за хемијско инжењерство, технологију и екологију“  који је регистрован код Министарства за науку и развој као научно-истраживачка организација без својства правног лица.

Правилником Сената Универзитета 01-С-459-1-XXXVIII/17 од 30.11.2017. године регулисан је и рад Центра за технологију производње хране. У Центру се обављају основна, примјењена и развојна истраживања, истраживања у функцији образовно-наставне дјелатности, оспособљавање кадра за научно-истраживачки рад, те настава из програма докторских студија. Центар располаже са шест лабораторија опремљиних најсавременијом опремом.

Данас Факултет има развијену међународну сарадњу, првенствено са сродним факултетима у окружењу (Србија, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Словенија) као и са сродним факултетима и институтима из ЕУ.  У претходним годинама наставници и сарадници Факултета су били укључени у реализацију више научно-истраживачких пројеката. Резултати истраживања су кориштени за израду магистарских теза, докторских дисертација и научно-истраживачких радова презентованих на националним и међународним научним скуповима или у научним часописима.