На основу члана 67. Закона о високом образовању (Сл. Гл. Р.С. бр. 67/20) и Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2020 о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2022/2023 години,

      ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ  ЗВОРНИК

врши упис студената у прву годину I, II и III  циклуса студија у академској  2022/2023. години у трећем уписном року

I циклус студија

На основу Одлуке Владе Републике Српске од 18.08.2022. године о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија у академској 2022/2023. години, на Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија одобрен је упис за 50 студената који се финансирају из буџета, 5 самофинансирајућих студената и 2 страна држављанина.

Након завршеног првог и другог уписног рока,  у трећем уписном року на:

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија – 240 ЕЦТС (са 4 изборна модула):
  • Хемијско процесно инжењерство и технологија
  • Прехрамбена технологија
  • Инжењерство заштите животне средине
  • Заштита на раду и заштита од пожара

могу  се уписати 17 студента који се финансирају из буџета, 5 самофинасирајућих и 2 страна држављанина.

 • Студијски програм Биологија –  240 ЕЦТС

могу се уписати 7 студената који се финансирају из буџета, 5 самофинансирајућих студената и 2 страна држављанина.

Услови уписа

На студије I циклуса могу се уписати сви кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положеним квалификационим испитом, у оквиру одобрене квоте за студиј који се финансира из буџета Републике Српске или као самофинансирајући студенти.

Трећи уписни рок:
 • Пријем докумената почиње 12.09.2022. године, а завршава 23.09.2022. године.
 • Полагање пријемног испита одржаће се у просторијама факлутета 26.09.2022. године у 9 часова.
 • Објављивање резултата је до 27.09.2022. године до 14 часова.
 • Упис примљених кандидата почиње 28.09.2022. године, а завршава се 30.09.2022. године.

Кандидати  приликом конкурисања  подносе Студентској служби Факултета следећа документа и то:

На студијском програму Хемијско инжењерство и технологија пријемни испит се полаже на једном од предмета:

   • математика,
   • хемија,
   • физика.

Кандидат бира један од горе наведених предмета на којем ће полагати пријемни.

На студијском програму Биологија пријемни испит се полаже из два предмета: биологија и хемија.

Преузмите скрипте за припрему пријемног испита

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Бодовање успјеха кандидата

Избор кандидата за упис у I годину студија обавља се на основу:

   • а) општег успјеха постигнутог у средњој школи и
   • б) резултата постигнутог на пријемном испиту,

а) Под општим условима подразумијева се просјечна оцјена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножена са 10. По овом основу кандидат може да стекне највише 50 бодова.

б) Пријемни испит је обавезан независно од броја пријављених кандидата. Кандидат може на пријемном испиту да оствари максимално 50 бодова.

Укупан број бодова на основу кога се рангирају кандидати за упис на Факултет израчунава се као збир бодова остварених по наведеним основама и може максимално да износи 100.

Ранг листа

Након обављеног пријемног испита формира се ранг листа кандидата. Ранг листа кандидата је јединствена за студијски програм. Мјесто на ранг листи и број укупно остварених бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину као самофинансирајући студент.

Упис примљених кандидата

Приликом уписа студенти су дужни приложити следеће:

Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у предвиђеном року који је утврђен процедуром уписа, Факултет ће умјесто њега уписати другог кандидата према редослиједу на ранг листи.

 II циклус студија (мастер студије)

 • Студијски програм: Хемијско инжењерство и технологија
 • Студијски програм: Еколошки мониторинг слатких вода

На студијски програм: Хемијско инжењерство и технологија могу се уписати 22 студента и то: 15 на буџет, 5 самофинансирајућих студената и  2 страна држављанина.

На студијски програм: Еколошки мониторинг слатких вода могу се уписати 5 студената на буџет, 5 самофинансирајућих студената.

Услови уписа

   • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити следећа документа и то:
   • Извод из матичне књиге рођених;
   • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
   • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
   • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
   • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

За упис у прву годину II циклуса студија нема пријемног испита, кандидати се рангирају на основу успјеха на I циклусу студија.

III циклус студија (докторске студије)   

 • Студијски програм: Хемијско инжењерство и технологија
 • Студијски програм:  Управљање прехрамбеним ланцем

На студијски програм: Хемијско инжењерство и технологија могу се уписати 5 самофинансирајућих студената (домаћи држављани).

На студијски програм: Управљање прехрамбеним ланцем могу се уписати 3 самофинансирајућа студента (домаћи држављани).

Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити следеће документе, и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 • додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
 • наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
 • доказ о познавању страног језика;
 • библиографију.

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Упис примљених кандидата на II и III циклусу почиње 27.10.2022. године и завршава се 31.10.2022. године.

Детаљније информације о условима уписа на сва три циклуса студија у академској 2022/2023. години можете погледати у КОНКУРСУ.

Посебне одредбе за први и други циклус студија

Општи и посебни услови за упис на трећи циклус студија

Све информације могу се добити на телефон 056/260-190 и 056/261-072