На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Сл. Гл. Р.С. бр. 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1333/20 од 14.05.2020. године, о броју редовних студената који  се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавне високошколске установе, и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-10-VIII/20 од 30.01.2020. године,

ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ  ЗВОРНИК

врши упис студената у прву годину I, II и III  циклуса студија у академској  2020/2021. години у трећем уписном року

I циклус студија

 • Студијски програм „Хемијско инжењерство и технологија“ (са 4 изборна модула):
  • Хемијско процесно инжењерство и технологија
  • Прехрамбена технологија
  • Инжењерство заштите животне средине
  • Заштита на раду и заштита од пожара

могу се уписати 29 студента који се финансирају из буџета и  20 суфинансирајућих студената.

 • Студијски програм „Биологија“

могу се уписати 8 студенaта који се финансирају из буџета и  15 суфинансирајућих студената.

Услови уписа

На студије I циклуса могу се уписати сви кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положеним квалификационим испитом, у оквиру одобрене квоте за студиј који се финансира из буџета Републике Српске или као суфинансирајући студенти.

Трећи уписни рок: 

 • Пријем докумената од 11.09.2020. године до 25.09.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8 до 14 часова),
 • Полагање пријемног испита одржаће се 28.09.2020. године у 10 часова.
 • Објављивање резултата конкурса је до 28.09.2020. године до 14.00 часова, а коначне ранг листе до 29.09.2020. године.
 • Упис примљених кандидата почиње 29.09. 2020. године, а завршава се 30.09.2020. године.

Кандидати  приликом конкурисања  подносе Студентској служби Факултета следећа документа и то:

На студијском програму Хемијско инжењерство и технологија пријемни испит се полаже на једном од предмета:

   • математика,
   • хемија,
   • физика.

Кандидат бира један од горе наведених предмета на којем ће полагати пријемни.

На студијском програму Биологија пријемни испит се полаже из два предмета: биологија и хемија.

Преузмите скрипте за припрему пријемног испита

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Бодовање успјеха кандидата

Избор кандидата за упис у I годину студија обавља се на основу:

   • а) општег успјеха постигнутог у средњој школи и
   • б) резултата постигнутог на пријемном испиту,

а) Под општим условима подразумијева се просјечна оцјена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножена са 10. По овом основу кандидат може да стекне највише 50 бодова.

б) Пријемни испит је обавезан независно од броја пријављених кандидата. Кандидат може на пријемном испиту да оствари максимално 50 бодова.

Укупан број бодова на основу кога се рангирају кандидати за упис на Факултет израчунава се као збир бодова остварених по наведеним основама и може максимално да износи 100.

Ранг листа

Након обављеног пријемног испита формира се ранг листа кандидата. Ранг листа кандидата је јединствена за студијски програм. Мјесто на ранг листи и број укупно остварених бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину као суфинансирајући студент.

Висина школарине за академску 2020/21. годину, за редовне студенте првог циклуса студија који се приме као суфинансирајући, одређена је Одлуком Владе РС и износи 440,00КМ за оба семестра.

Упис примљених кандидата

Приликом уписа студенти су дужни приложити следеће:

Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у предвиђеном року који је утврђен процедуром уписа, Факултет ће умјесто њега уписати другог кандидата према редослиједу на ранг листи.

КОНКУРС ЗА ДОМ

ЈУ Студентски центар “Зворник” расписао је КОНКУРС за пријем студената у студентски дом школске 2020/2021. године

 II циклус студија (мастер студије)

СП “Хемијско инжењерство и технологија”

На други циклус студија (мастер студије) у академској  2020/2021. години на  Технолошком факултету Зворник на  Студијском програму: Хемијско инжењерство и технологија могу се уписати 10 студената на буџет и  5 суфинансирајућих студената и 2 страна држављана.

Услови уписа

   • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити следећа документа и то:
   • Извод из матичне књиге рођених;
   • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
   • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
   • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
   • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

За упис у прву годину II циклуса студија нема пријемног испита, кандидати се рангирају на основу успјеха на I циклусу студија.

III циклус студија (докторске студије)   

СП “Хемијско инжењерство и технологија”

На трећи циклус студија (докторске студије) у академској 2020/2021. години на  Технолошком факултету Зворник на Студијском програму: Хемијско инжењерство и технологија могу се уписати уписати 7 студената  (5 самофинансирајућих студената – домаћи држављани   и 2  студента – страни држављани).    

Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити следеће документе, и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 • додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
 • наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
 • доказ о познавању страног језика;
 • библиографију.

Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 22.06.2020. године до 23.10.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Упис примљених кандидата почиње 28. 10. 2020. године и завршава се 30. 10. 2020. године.

Све информације могу се добити на телефон 056/260-190 и 056/261-072