I циклус студија 

На Технолошком факултету можете студирати на два студијска програма првог циклуса студија:

Погледајте и преузмите презентацију Технолошког факултета како бисте сазнали више.

 • Студијски програм „Хемијско инжењерство и технологија“ (са 4 изборна модула):
  • Хемијско процесно инжењерство и технологија
  • Прехрамбена технологија
  • Инжењерство заштите животне средине
  • Заштита на раду и заштита од пожара
 • Студијски програм „Биологија“

Услови уписа

На студије I циклуса могу се уписати сви кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положеним квалификационим испитом, у оквиру одобрене квоте за студиј који се финансира из буџета Републике Српске или као суфинансирајући студенти. 

Пријављивање кандидата је врши се по правилу крајем јуна мјесеца за први уписни рок и крајем августа за други уписни рок.

(Тачни датуми предаје документације, пријемног и уписа у прву годину студија дефинишу се по изласку Конкурса)

Кандидати  приликом конкурисања  подносе Студентској служби Факултета сљедећа документа и то:

На студијском програму Хемијско инжењерство и технологија пријемни испит се полаже на једном од предмета:

   • математика,
   • хемија или
   • физика.

Кандидат бира један од горе наведених предмета на којем ће полагати пријемни.

На студијском програму Биологија пријемни испит се полаже из два предмета: биологија и хемија.

Преузмите скрипте за припрему пријемног испита

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Припремна настава за пријемни испит

Факултет организује бесплатну припремну наставу за све кандидате који то желе.

 Бодовање успјеха кандидата

Избор кандидата за упис у I годину студија обавља се на основу:

   • а) општег успјеха постигнутог у средњој школи и
   • б) резултата постигнутог на пријемном испиту,

а) Под општим условима подразумијева се просјечна оцјена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножена са 10. По овом основу кандидат може да стекне највише 50 бодова.

б) Пријемни испит је обавезан независно од броја пријављених кандидата. Кандидат може на пријемном испиту да оствари максимално 50 бодова.

Укупан број бодова на основу кога се рангирају кандидати за упис на Факултет израчунава се као збир бодова остварених по наведеним основама и може максимално да износи 100.

Ранг листа

Након обављеног пријемног испита формира се ранг листа кандидата. Ранг листа кандидата је јединствена за студијски програм. Мјесто на ранг листи и број укупно остварених бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину као суфинансирајући студент.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се Одлуком Владе Републике Српске.

Упис примљених кандидата

Приликом уписа студенти су дужни приложити сљедеће:

   • 2 фотографије, формата 5*6 cm
   • љекарско увјерење (које поред прегледа општег здравственог стања садржи и преглед психолога)
   • доказе о уплати (инструкција за плаћање се узима лично у студентској служби)
   • увјерење о држављанству

Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у предвиђеном року који је утврђен процедуром уписа, Факултет ће умјесто њега уписати другог кандидата према редослиједу на ранг листи.

 II циклус студија

СП “Хемијско инжењерство и технологија”

Услови уписа

   • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:
   • Извод из матичне књиге рођених;
   • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
   • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
   • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
   • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

За упис у прву годину II циклуса студија нема пријемног испита, кандидати се рангирају на основу успјеха на I циклусу студија.

III циклус студија (докторске студије)                 

Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити следеће документе, и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 • додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
 • наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
 • доказ о познавању страног језика;
 • библиографију.

Све информације могу се добити на телефон 056/260-190 и 056/261-072