Студијски програм III циклуса ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив факултета/ академије Технолошки факултет
Назив студијског програма (СП) Хемијско инжењерство и технологија
Студијски циклус (I, II, III) III
Дужина трајања студија 3 године (6 семестара)
Академска титула која се стиче завршетком СП Доктор наука из области хемијског инжењерства – 480 ECTSДоктор наука из области хемијских технологија – 480 ECTSДоктор наука из области прехрамбеног инжењерства – 480 ECTSДоктор наука из области прехрамбених технологија – 480 ECTS
Укупан број ECTS бодова СП 180 ECTS
Руководилац/ Шеф СП Др Драгица Лазић, ред.проф.
E-mail и web страница sekretar@tfzv.ues.rs.ba;  www.tfzv.ues.rs.ba

*Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.05/612-191-5-1/14 од 31.08.2015.године.

Структура и организација докторских студија

Програм докторских студија Хемијско инжењерство и технологија сачињен  је из одговарајућих модула: Хемијско  инжењерство и Прехрамбено инжењерство. Студије су организоване као трогодишње студије и укључује наставну и самосталну истраживачку компоненту под надзором ментора. Настава се одржава за све предмете седмично или као блок настава. Студије се ораганизују за студенте који могу бити укључени у студиј са пуним радним временом. Предмети студија се дијеле у двије групе:

  • Основни предмети, изводе се у првом семестру студија са по 20 часова наставе, односно 12 ECTS бодова. Студент бира два основна предмета, који му пружају основно знање потребно за наставак докторског студија у једној од понуђених области истраживања;
  • Изборни предмети, дају потребно знање за истраживање у конкретној  области истраживања (понуђено је 6 области истраживања од којих се студент опредјељује за једну област), вредновани су са по 7 ECTS и слушају се по 12 часова наставе. Студент бира три изборна предмета.

На основу наставних активности (предавања, вјежбе, семинари и друго) обављених кроз два основна предмета у првом семестру и три изборна предмета у другом семестру и положених испита из тих предмета, кандидати могу остварити максимално 45 ECTS бодова. Осталих 135 ECTS кандидати стичу кроз обавезне и изборне активности (објављивање резултата свог истраживачког рада) и израду докторске тезе. Ови бодови се освајају током три  студијске године и резултат су научно-истраживачког рада студента. За избор основних и изборних предмета одговоран је руководилац докторских студија и ментор.

Докторске студије на Технолошком факултету у Зворнику заснивају се на научно-истраживачком раду који се највећим дијелом реализује на Технолошком факултету, али и у институцијама (Факултети и Институти) са којим Факултет има развијену научну сарадњу.

Научно-истраживачки рад, као темељ докторских студија, реализује се кроз конкретне научно-истраживачке пројекте из одређених oбласти истраживања: