Технолошки факултет у Зворнику је основан и почео да ради са првом генерацијом студената академске 1993/1994. године на основу Одлуке Народне Скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Тузли (Сл. гл. РС бр. 17/92). Тадашњи наставни план студијског програма Хемијско инжењерство и технологија подразумјевао је основне студије у трајању од пет година, при чему је постојао само један – општи смјер, без профилисања у оквиру одговарајућих ужих образовних области. Кадровску основу су чинили професори и сарадници који су до тада били запослени на Технолошком факултету у Тузли.

Од оснивања па све до краја 2006. године Технолошки факултет послује као правно лице, а од 2007. године до данас Факултет је организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву, са јасно дефинисаним простором и осталим условима потребним за лиценцирање и добијање дозвола за рад.

У наведеном периоду, Наставни план и програм се перманентно усавршава у циљу повећања ефикасности студирања и усвајања најновијих научних сазнања, пратећи потребе привреде и усаглашавањем са сличним студијским програмима. Од школске 2004/2005. године, наставна дјелатност на Факултету одвија се по новом Наставном плану и програму који је прилагођен Европском образовном простору, a који је у складу са концепцијом Болоњске декларације и препорукама Европске Федерације за Хемијско инжењерство (EFCE).

Почетком 2007. године извршено је лиценцирање првог циклуса студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, а 2012. године екстерна евалуациона комисија подноси позитиван извјештај Агенцији за акредитацију Републике Српске, тако да је овај студијски програм постао један од пет акредитованих студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву.

Други циклус студија је лиценциран 2009. године а почео је са радом академске 2010/2011. године као први на Универзитету у Источном Сарајеву. Лиценцирање трећег циклуса студија на студијском програму Управљање прехрамбеним ланцем је завршено 2014. године а на студијском програму Хемијско инжењерство и технологија 2015. године, при чему је извршен упис првих студената докторских студија.

Факултет је добитник посебног признања Привредне коморе Републике Српске као најуспешнија високошколска институција на пољу сарадње са привредом у 2012. години, а од Министарства науке и технологије као најбоља научно-истраживачка институција у Републици Српској у 2013. години.

Технолошки факултет успјешно организује међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ који се одржава сваке двије године, а предавачи су угледни истраживачи и научници из земље и свијета.

Технолошки факултет издаје категорисани научни часопис Journal of Engineering & Processing Management у ком се објављују радови аутора из земље и иностранства.