На Технолошком факултету можете студирати на два студијска програма првог циклуса студија. Студијски модули, студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:

Подаци о студијском програму
Назив студијског програма Хемијско инжењерство и технологија
Ниво студија (циклус -трајање) Академске студије (1 циклус студија – 4 године)
Назив излазне квалификације студијског програма у складу са законском легислативом Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS
Хемијско процесно инжењерство и технологија
Bachelor of Science in Technology – 240 ECTS
Chemical Process Engineering and Technology
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS
Прехрамбена технологија
Bachelor of Science in Technology – 240 ECTS
Food Technology
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS
Инжењерство заштите животне средине
Bachelor of Science in Technology – 240 ECTS
Environmental Engineering
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS
Заштита на раду и заштита од пожара
Bachelor of Science in Technology – 240 ECTS
Safety at work and protection from fire
Начин извођења студијског програма и различитих облика организације студијског програма
  • Редовне студије.
  • Настава се изводи у сједишту установе.
Датум почетка извођења студијског програма* 01.10.2017. године

Елаборат о оправданости извођења студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ на I циклусу студија

Одлука о прихватању елабората о оправданости извођења студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ на I циклусу студија

Одлука о прихватању корекција у Елаборату о оправданости извођења студијског програма “Хемијско ижењерство и технологија” на I и II циклусу студија, 10.09.2020.

Рјешење о акредитацији студијског програма 05.08.2021.

*Иновирани студијски програм Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.050/612-8-8-2/17 од 12.04.2017.године.

Студиј на Факултету остварује се на основу акредитованог студијског програма и у складу са правилима студирања заснованим на Европском систему преноса и акумулирања бодова ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM.

Наставни план и програм интегрисаног академског студија Хемијско инжењерство и технологија који се реализује на Факултету конципиран је и сачињен, између осталог, као резултат разматрања и уважавања богатог искуства и мишљења других технолошких факултета из земље, земаља бивше Југославије и Универзитета из Европe. Web адресе неких од високошколских установа на којима се изводе упоредиве студије у области хемијског инжењерства и технологије дате су на страници.

Подаци о студијском програму
Назив студијског програма Биологија
Ниво студија (циклус – трајање) Академске студије (1 циклус студија – 4 године)
Назив излазне квалификације    студијског програма Академски назив:Bachelor of Science in Biology Teaching –240 ECTSСтручни назив: Дипломирани професор биологије – 240 ECTS

Елаборат о оправданости извођења студијског програма „Биологија

Одлука о прихватању елабората о оправданости извођења студијског програма „Биологија“ на I циклусу студија

*Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.023/612-139-1/10 од 21.07.2010.године.

Технолошки факултет Зворник именовао је менторе, по студијским годинама на првом циклусу студија, свих студијских прогама:
▪️Ма Миломирка Обреновић – I година, 
▪️Ма Данијела Рајић – II година, 
▪️Др Марија Митровић – III година,
▪️Др Милан Вукић – IV година.
 
Задатак ментора је да обављају консултације са студентима и рјешавају сва студентска питања у сарадњи са руководством факултета.