Прва година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2Општа хемијаОне13127
2TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1Техничка физика IОне13116
3TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0Математика IОне13206
4TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2Примјена рачунара у инжењерствуОне12025
5TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0Инжењерско цртањеОне12104
6TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0Енглески језик I Оне11102
7TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2Неорганска хемијаОне23127
8TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1Техничка физика IIОне23116
9TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0Математика IIОне23206
10TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0Основе заштите животне средине Оне22025
11TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0Основе машинстваОне22104
12TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0Енглески језик IIОне21102

Друга година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3Аналитичка хемијаОне32036
2TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0Феномени преноса масе и енергијеОне33307
3TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0Инжењерска термодинамика Оне33206
4TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0Конструкциони материјалиОне32104
5TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0Основе електротехникеОне32205
6TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0Енглески језик IIIОне31102
7TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2Органска хемијаОне44027
8TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2Физичка хемија IОне43127
9TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2Инструменталне методеОне42025
10TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0Материјални и енергетски билансиОне42205
11TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0Хемијска термодинамикаОне42104
12TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0Енглески језик IVОне41102

Трећа година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-125-5-7-3-0Увод у заштиту и смањење ризика од катастрофаОне53307
2TF-1-1-HIT-04-1-126-5-7-3-2Токсичне хемијске материјеОне53127
3TF-1-1-HIT-04-1-127-5-6-2-2Системи и уређаjи за пречишћавањеОне52126
4TF-1-1-HIT-04-1-128-5-5-2-0Бука и вибрацијеОне52205
5TF-1-1-HIT-04-1-129-5-5-2-2Премази и превлаке у заштити Оне52025
6TF-1-1-HIT-04-1-130-6-7-3-0Заштита од зрачења и електричне енергиjеОне63307
7TF-1-1-HIT-04-1-131-6-7-3-0Уређаји и инсталације под притискомОне63307
8TF-1-1-HIT-04-1-132-6-6-2-0Опасне материје и транспортОне62306
9TF-1-1-HIT-04-1-133-6-5-2-0Процеси сагоријевањаОне62025
10TF-1-1-HIT-04-2-134-6-5-2-0Биохемиjски процеси и заштитаИ1не62205
10TF-1-1-HIT-04-2-135-6-5-2-0Управљање отпадомИ1не62205
10TF-1-1-HIT-04-2-136-6-5-2-0Физичко-хемијски параметри заштитеИ1не62205
10TF-1-1-HIT-04-2-137-6-5-2-0Заштита у петрохемијској индустријиИ1не62205
10TF-1-1-HIT-04-2-138-6-5-2-0Системи за откривање и дојаву пожара И1не62205
10TF-1-1-HIT-04-2-139-6-5-2-0Процеси и средства за гашење пожараИ1не62205

Четврта година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-140-7-7-3-0Моделовање и процјена ризика на раду
Оне73307
2TF-1-1-HIT-04-1-141-7-7-3-0Технологиjе и средства заштитеОне73307
3TF-1-1-HIT-04-1-142-7-5-2-0Међународни стандарди заштитеОне72305
4TF-1-1-HIT-04-1-143-7-4-2-0Прописи заштитеОне72204
5TF-1-1-HIT-04-2-144-7-4-2-0Заштита у грађевинарствуИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-145-7-4-2-0Заштита у прехрамбеној индустријиИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-146-7-4-2-0Заштита у хемијској индустријиИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-147-7-4-2-0Заштита на машинама и уређајимаИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-148-7-4-2-0Корозија и заштитаИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-149-7-4-2-0Заштита при транспорту и складиштењуИ2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-150-7-4-2-0Израда студиjа о процjени ризика И2не72204
5TF-1-1-HIT-04-2-151-7-4-2-0Руковање запаљивим и експлозивним средствимаИ2не72204
6TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3-0-0Стручна праксаOне73
7TF-1-1-HIT-04-1-152-8-7-3-0Организациjа рада и заштитеOне83307
8TF-1-1-HIT-04-1-153-8-7-3-0Проjектовање и планирање мjера заштитеOне83307
9TF-1-1-HIT-04-1-154-8-7-3-0Медицина радаОне83307
10TF-1-1-HIT-04-2-144-8-4-2-0Заштита у грађевинарствуИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-145-8-4-2-0Заштита у прехрамбеној индустријиИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-146-8-4-2-0Заштита у хемијској индустријиИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-147-8-4-2-0Заштита на машинама и уређајимаИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-148-8-4-2-0Корозија и заштитаИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-149-8-4-2-0Заштита при транспорту и складиштењуИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-150-8-4-2-0Израда студиjа о процjени ризикаИ3не82204
10TF-1-1-HIT-04-2-151-8-4-2-0Руковање запаљивим и експлозивним средствимаИ3не82204
11TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3Дипломски радИ3не82024
УКУПНО2581760

 

Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:

 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и  стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма
 • показати знање из области заштите на раду и заштите од пожара и повезати их са фундаменталним знањима, као и знањима из области технологије и других наука
 • познавати и разумијети примјену основних истраживачких метода и техника и њихових ограничености у области хемијског инжењерства и технологије
 • повезати основна знања, поступке и методе из хемијског инжењерства и технологије, економике, те организације рада и производње
 • познавати методе пројектовања и посједовати способност њихове примјене
 • примјенити концепт хемијског инжењерства базираног на темељном познавању и разумевању: принципа хемијске и техничке термодинамике, механичких, топлотних и дифузионих операција, реакторског инжењерства, процесне мерне технике, динамике и регулације процеса
 • изводити експерименте, статистичку обраду резултата, анализирати и интерпретирати експерименте, формулисати и доносити закључке у циљу побољшања процеса
 • одабирати и примјенити одговарајуће методе анализе, моделовања, симулације и оптимизације процеса
 • развити основне пројекте за производе и процесе према назначеним захтевима
 • комбиновати теорију и праксу како би анализирали и рјешавали проблеме у области инжењерства, као и у области заштите на раду и заштите од пожара
 • користити стручну литературу и интернет за прибављање информација у вези са карактеристикама опреме и методама пројектовања, физичким особинама, кинетичким и термодинамичким подацима
 • планирати и изводити експерименте, тумачити резултате под надзором и вођством старијег научника (хемијског инжењера)
 • примјенити своје знање из различитих области предузимајући мјере безбједности, узимајући у обзир еколошке и економске захтјеве на одговоран начин, и проширити своја знања на сопствену одговорност
 • радити са стручњацима из других дисциплина
 • презентовати  резултате свог рада  и у писаном и у усменом облику артикулисано
 • радити индивидуало и као члан у интернационалним и/или мултидисциплинарним тимовима
 • разумијети утицај рјешења у области инжењерства у еколошком и друштвеном контексту
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • комуницирати ефикасно, укључујући и на страном језику, са стручњацима и онима који то нису, користећи савремена средства презентације по потреби
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190