Прва година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2Општа хемијаОне13127
2TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1Техничка физика IОне13116
3TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0Математика IОне13206
4TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2Примјена рачунара у инжењерствуОне12025
5TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0Инжењерско цртањеОне12104
6TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0Енглески језик I Оне11102
7TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2Неорганска хемијаОне23127
8TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1Техничка физика IIОне23116
9TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0Математика IIОне23206
10TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0Основе заштите животне средине Оне22025
11TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0Основе машинстваОне22104
12TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0Енглески језик IIОне21102

Друга година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3Аналитичка хемијаОне32036
2TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0Феномени преноса масе и енергијеОне33307
3TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0Инжењерска термодинамика Оне33206
4TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0Конструкциони материјалиОне32104
5TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0Основе електротехникеОне32205
6TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0Енглески језик IIIОне31102
7TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2Органска хемијаОне44027
8TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2Физичка хемија IОне43127
9TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2Инструменталне методеОне42025
10TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0Материјални и енергетски билансиОне42205
11TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0Хемијска термодинамикаОне42104
12TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0Енглески језик IVОне41102

Трећа година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-025-5-7-3-2Физичка хемија IIОне53127
2TF-1-1-HIT-04-1-026-5-7-3-2Механичко процесно инжењерствоОне53127
3TF-1-1-HIT-04-1-027-5-6-3-2Корозија и заштитаОне53026
4TF-1-1-HIT-04-1-070-5-5-2-1Основе физичко-хемијских процеса у биосфериОне52115
5TF-1-1-HIT-04-1-071-5-5-2-2Каталитички процеси у заштити животне срединеОне52025
6TF-1-1-HIT-04-1-030-6-7-3-2Топлотно и дифузионо процесно инжењерствоОне63127
7TF-1-1-HIT-04-1-031-6-6-3-0Основе реакцијског инжењерстваОне63206
8TF-1-1-HIT-04-1-072-6-5-2-1Загађујуће материјеОне62115
9TF-1-1-HIT-04-1-073-6-5-2-1Припрема воде за пиће и индустријуОне62115
10TF-1-1-HIT-04-1-074-6-7-3-2Основе хемијске технологијеОне63127

Четврта година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-035-7-3-2-0Економика предузећа и менаџментОне72103
2TF-1-1-HIT-04-1-075-7-7-3-1Аерозагађење и заштита ваздуха Оне73217
3TF-1-1-HIT-04-1-076-7-7-3-2Пречишћавање отпадних водаОне73127
4TF-1-1-HIT-04-1-077-7-3-2-0Енергетска ефикасностОне72103
5TF-1-1-HIT-04-2-078-7-4-2-1Основе санитарне микробиологијеИ1не72114
5TF-1-1-HIT-04-2-079-7-4-2-1Колоидна хемијаИ1не72114
5TF-1-1-HIT-04-2-080-7-4-2-1Обновљиви извори енергијеИ1не72114
5TF-1-1-HIT-04-2-081-7-4-2-1Моделовање процеса у ИЗЖСИ1не72114
5TF-1-1-HIT-04-2-082-7-4-2-1Методе анализе загађујућих материјаИ1не72114
6TF-1-1-HIT-04-2-083-7-3-2-0Третман опасног отпадаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-084-7-3-2-0Третман отпадних гасоваИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-085-7-3-2-0Зрачење и заштита од зрачењаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-086-7-3-2-0Солидификација и стабилизацијаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-087-7-3-2-0Рециклажа отпадних материјалаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-088-7-3-2-0Међународни стандарди заштите животне срединеИ2не72103
7TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3-0-0Стручна праксаОне73
8TF-1-1-HIT-04-1-057-8-7-3-2Пројектовање процеса и постројењаОне83127
9TF-1-1-HIT-04-1-089-8-5-2-0Третман и одлагање отпадаОне82115
10TF-1-1-HIT-04-1-090-8-5-2-1Загађење и заштита земљишта и подземних водаОне82115
11TF-1-1-HIT-04-1-091-8-4-2-1Основе ремедијацијеОне82114
12TF-1-1-HIT-04-2-092-8-4-2-2Припрема воде за енергетикуИ3не82024
12TF-1-1-HIT-04-2-093-8-4-2-2Физичко-хемијски поступци третмана водаИ3не82024
12TF-1-1-HIT-04-2-094-8-4-2-2Електрохемијски поступци третмана водаИ3не82024
12TF-1-1-HIT-04-2-095-8-4-2-2Биолошки поступци третмана водаИ3не82024
12TF-1-1-HIT-04-2-096-8-4-2-2Третман муља из процеса обраде водеИ3не82024
13TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3Дипломски радО80035
УКУПНО2581760

 

Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:

 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и  стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.
Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма
 • показати знање из области инжењерства заштите животне средине и економичног коришћења природних ресурса у склaду са принципима одрживог развоја
 • познавати и разумијети примјену основних истраживачких метода и техника и њихових ограничености у области хемијског инжењерства и технологије
 • повезати основна знања, поступке и методе из хемијског инжењерства и технологије, економике, те организације рада и производње
 • познавати методе пројектовања и посједовати способност њихове примјене
 • примјенити концепт хемијског инжењерства базираног на темељном познавању и разумевању: принципа хемијске и техничке термодинамике, механичких, топлотних и дифузионих операција, реакторског инжењерства, процесне мерне технике, динамике и регулације процеса
 • изводити експерименте, статистичку обраду резултата, анализирати и интерпретирати експерименте, формулисати и доносити закључке у циљу побољшања процеса
 • одабирати и примјенити одговарајуће методе анализе, моделовања, симулације и оптимизације процеса
 • развити основне пројекте за производе и процесе према назначеним захтевима
 • користити стручну литературу и интернет за прибављање информација у вези са карактеристикама опреме и методама пројектовања, физичким особинама, кинетичким и термодинамичким подацима
 • планирати и изводити експерименте, тумачити резултате под надзором и вођством старијег научника (хемијског инжењера)
 • примјенити своје знање из различитих области предузимајући мјере безбједности, узимајући у обзир еколошке и економске захтјеве на одговоран начин, и проширити своја знања на сопствену одговорност
 • радити са стручњацима из других дисциплина
 • презентовати  резултате свог рада  и у писаном и у усменом облику артикулисано
 • радити индивидуало и као члан у интернационалним и/или мултидисциплинарним тимовима
 • разумијети утицај рјешења у области инжењерства у еколошком и друштвеном контексту
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • комуницирати ефикасно, укључујући и на страном језику, са стручњацима и онима који то нису, користећи савремена средства презентације по потреби
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190