Из наведених студијских програма видљива је сличност и проходност свршених студената Технолошког факултета како по хоризонтали тако и по вертикали, чиме су испуњени захтјеви Болоњског процеса и хармонизације високог образовања у Европској унији.

Web адресе неких од високошколских установа на којима се изводе студије у области хемијског инжењерства и технологије су дате у наставку:

Универзитет у Бања Луци, Технолошки факултет, Бања Лука www.tfbl.org

Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Tuzla www.tf.untz.ba

Универзитет у Београду, Технолошко–металуршки факултет, Београд www.tmf.bg.ac.rs

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад www.tf.uns.ac.rs

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb www.fkit.unizg.hr

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno–tehnološki fakultet, Osijek www.ptfos.unios.hr

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana www.fkkt.uni-lj.si  

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor www.fkkt.um.si  

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац www.tf.ni.ac.rs

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Ниш www.znrfak.ni.ac.rs

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Технолошко–металуршки факултет, Скопје (www.tmf.ukim.edu.mk  

Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemical Engineering http://web.mit.edu/cheme/

Imperial College London, Chemical Engineering http://www.imperial.ac.uk/chemical-engineering

Columbia University, Chemical Engineering Department http://cheme.columbia.edu/