20 јануара, 2022

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2021/2022. години

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2- 4033/21 од 23.12.2021. године, о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама, и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-150-XVII/21 од 27.05.2021. године, расписује се

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву

 1. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ- Други циклус студија
ФАКУЛТЕТ/ АКАДЕМИЈАКонтакт информацијеСтудијски програмИзлазни профилБуџетСамофинансирањеСтрани држављаниВанредниУкупно

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  ЗВОРНИК

https://www.tfzv.ues.rs.ba

75400 Зворник, Каракај 34a. Тел.: 056/260-190, 261-072Еколошки мониторинг слатких вода


Мастер екологије

-300 ECTS

0100010

2. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок

 • пријављивање кандидата почиње 24.01.2022. године, а завршава 26.01.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • објављивање резултата конкурса је 27.01.2022. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 31.01.2022. године, а завршава се 02.02.2022. године;

Други уписни рок

Други уписни рок организоваће се уколико се у првом року не упише планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 • пријављивање кандидата почиње 03.02.2022. године, а завршава 07.02.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан),
 • објављивање резултата конкурса је до 08.02.2022. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 10.02.2022. године, а завршава 11.02.2022. године.

3. ОДРЕДБЕ

 • Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.
 • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
 • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

 • Комисија за упис студената чланице Универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис Универзитета у Источном Сарајеву доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега, право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

 • Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.
 • Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб – страници и огласној табли чланице Универзитета.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа за Универзитет у Источном Сарајеву од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб страници чланице/универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од три дана од подношења приговора за други циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб – страници чланице Универзитета.

Све информације могу се добити на телефон: 056/260-190 и 056/261-072.

Please Post Your Comments

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *