јун 16, 2021

Одржана промоција новог мастер програма “Еколошки мониторинг слатких вода”

Технолошки факултет Зворник Универзитета у Источном Сарајеву у петак, 11. јуна 2021. године, организовао је Дан отворених врата поводом презентације новог мастер студијског програма Еколошки мониторинг слатких вода који ће од школске 2021/2022 године бити организован на Технолошком факултету Зворник. Мастер програм  је развијен у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта у области изградње капацитета у високом образовању. У реализацији пројекта учествује 11 универзитета из пет земаља (Црна Гора, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Њемачка), а координатор је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

Циљ ECOBIAS пројекта је развијање и побољшање знања, вјештина и техничких ресурса високошколских установа у партнерским земљама у области еколошког мониторинга и биолошке процјене копнених вода у складу са националним и европским регулативама.

Постојеће образовање о биолошкој процjени животне средине и вода у дијелу Западног Балкана не испуњава захтјеве европског законодавства и регулатива у области животне средине. Према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Стратегији интегралног управљања водама у Републици Српској до 2024. године и европској Оквирној директиви о водамa, развој стандардизоване методологије за процјену еколошког стања језера и ријека је изабран као приоритет. Да би се то постигло, Стратегија препоручује високу учесталост праћења квалитета биолошких параметара и развој националних и регионалних система класификације еколошког статуса. Неколико параметара биолошког квалитета у Босни и Херцеговини је анализирано и упоређено са европским оквиром за еколошко праћење и оцјењивање водених организама. Резултати ове анализе су показали да се заједнице риба и макрофита не прате редовно, док је за остале параметре потребна стандардизација методологије узорковања. Такође, не постоји систем који користи анализу биолошког квалитета за процјену еколошког стања копнених вода у Босни и Херцеговини.

У циљу усклађивања знања, вјештина и техничких ресурса високошколских установа у области еколошког мониторинга и биолошке процјене копнених вода са националним и европским регулативама, развијени су одговарајући мастер програми у складу са болоњским захтјевима и националним стандардима за акредитацију.

Пројекат предвиђа развијање најмање 26 курсева за мастер програме и 14 за цјеложивотно учење, који покривају сва поља еколошког мониторинга и биоанализе. Мастер програм који се организује на Технолошком факултету Зворник усмјерен је на микробиологију и технологије заштите вода, док су други програми на високошколским установама у Босни и Херцеговини усмјерени на еколошки инжењеринг, ГИС и даљинско очитавање у екомониторингу, као и генетички биомониторинг, као и напредне технике и приступи за обраду података.

Технолошки факултет Зворник ће добити значајну лабораторијску орпему за ефикасно еколошко праћење и биопроцјену слатководних екосистема. Поред постојеће опреме коју факултет посједује, додатна опрема је намијењена за узорковање, микробиолошка испитивања, као и додатна техничка опрема за анализу добијених података. Укупан буџет пројекта износи око милион евра, а буџет Технолошког факултета Зворник износи око 70.000 евра, од чега је 25.000 евра планирано за набавку опреме.

У оквиру међународног пројекта ECOBIAS, Технолошки факултет Зворник је препознат као један од одговарајућих факултета за развој програма другог циклуса академских студија под називом Еколошки мониторинг слатких вода. У обзир је узето неколико критеријума: спремност наставног особља на сарадњу, довољан број чланова наставног особља за спровођење Наставних планова и програма, као и спремност за примјену и извођење Наставних планова и програма.

Прилог РТРС о одржаној промоцији

Овај студијски програм је мултидисциплинарног карактера и повезује екологију и заштиту животне средине, будући да многи често поистовјећују наведене појмове. Екологија се бави односима организама са својом околином и међусобно. Значај екологије данас је да проучава законитости које се одвијају у односима у природи, а који су настали у историјском развоју сваке врсте. За разлику од екологије, главни фокус студија у области заштите животне средине је на интеракцији људских бића са различитим аспектима животне средине па се самим тим ове студије баве утицајима људских активности на животну средину и могућностима њеног очувања. Такође, студије заштите животне средине представљају стицање интердисциплинарног знања, а примјена хемије као науке омогућава процјену утицаја коју људска популација има на животну средину, како долази до загађивања, какви су ефекти загађивања и на који начин се може извршити превенција истог.

Звање које се добија завршетком овог мастер програма је Мастер екологије (300 ECTS), a услов за упис су завршене академске студије првог циклуса студијског програма Биологија или Екологија са освојених 240 ECTS  бодова, или студијског програма из друге сродне области попут техничких и биотехниочких наука уз спровођење поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS  бодова и поштовање одредби Правила о студирању на другом циклусу студија која се односе на услове уписа.

Студенти који заврше овај мастер програм ће имати велике шансе за проналазак посла у струци након завршетка студија, јер је очигледна потреба за стручњацима из те области. Будући да је усклађивање националног система биолошке процјене копнених вода постављено као национални приоритет када се говори о управљању водама, то подразумијева повећање потреба тржишта рада Босне и Херцеговине за стручњацима из области еколошког мониторинга и биолошке процјене копнених вода. По завршетку мастер академских студија Еколошког мониторинга слатких вода, формирају се стручњаци способни за рад у:

  • развојним лабораторијама и истраживачким центрима који се баве истраживањима на пољу екологије и заштите животне средине,
  • рад у институцијама чији је примарни задатак заштита природе и очување биодиверзитета (заводи за заштиту природе, заштићена природна добра, национални паркови),
  • рад у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, рибарским газдинствима, итд.

Please Post Your Comments

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *