Прва година - II циклус студија

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-2-HIT-02-1-001-1-6-2-0Методологија научно истраживачког радаОне12206
2TF-1-2-HIT-02-1-037-1-6-2-2Хемија животне срединеОне12026
3TF-1-2-HIT-02-1-038-1-6-2-2Инжењерство заштите животне средине
Оне12026
4TF-1-2-HIT-02-2-039-1-6-2-2Припрeмa вoдe зa пићeИ1не12026
5TF-1-2-HIT-02-2-040-1-6-2-2Инжeњeрствo oтпaдних вoдaИ1не12026
6TF-1-2-HIT-02-2-041-1-6-2-2Прojeктoвaњe прoцeсa припрeмe вoдe зa пићeИ1не12026
7TF-1-2-HIT-02-2-042-1-6-2-2Прojeктoвaњe прoцeсa трeтмaнa oтпaдних вoдaИ1не12026
8TF-1-2-HIT-02-2-043-1-6-2-2Mикрoбиoлoгиja вoдaИ1не12026
9TF-1-2-HIT-02-2-004-1-6-2-2Сепарациони процесиИ1не12026
10TF-1-2-HIT-02-2-044-1-6-2-2Аналитичке методе у заштити животне срединеИ2не12026
11TF-1-2-HIT-02-2-045-1-6-2-2Зaштитa oд зрaчeњa, букe и вибрaциjaИ2не12026
12TF-1-2-HIT-02-2-046-1-6-2-0-2Саврем. поступци трeтмaнa водаИ2не12026
13TF-1-2-HIT-02-2-047-1-6-2-2Технолошки процеси и животна срединаИ2не12026
14TF-1-2-HIT-02-2-048-1-6-2-2Фoтoкaтaлитички и фoтo-оксидaциjски прoцeси у aтмoсфeриИ2не12026
15TF-1-2-HIT-02-2-015-1-6-2-0Примјена нумеричких и статистичких метода у инжењерствуИ2не12206
16TF-1-2-HIT-02-2-049-2-6-2-2Зaгaђeњe и зaштитa зeмљиштaИ3не22026
17TF-1-2-HIT-02-2-050-2-6-2-2Управљање отпадом и технологије третирања отпадаИ3не22026
18TF-1-2-HIT-02-2-051-2-6-2-2Tрeтмaн и упрaвљaњe мeдицинским oтпaдoмИ3не22026
19TF-1-2-HIT-02-2-052-2-6-2-2Загађење и зaштитa пoдзeмн. вoдaИ3не22026
20TF-1-2-HIT-02-2-053-2-6-2-2БиoрeмeдиjaциjaИ3не22026
21TF-1-2-HIT-02-2-016-2-6-2-2Кинетика реакција у хомогеним и хетерогеним системимаИ3не22026
22TF-1-2-HIT-02-2-054-2-6-2-2Кaтaстaр зaгaђивaчaИ4не22026
23TF-1-2-HIT-02-2-055-2-6-2-2Чистe тeхнoлoг. и одрживи рaзвojИ4не22026
24TF-1-2-HIT-02-2-056-2-6-2-2Саврем. поступци третмана отпадаИ4не22026
25TF-1-2-HIT-02-2-057-2-6-2-2Поступци третмана отпадних гасова
И4не22026
26TF-1-2-HIT-02-2-058-2-6-2-2Moнитoринг живoтнe срeдинeИ4не22026
27TF-1-2HIT-02-2-020-2-6-2-0-2Наноматеријали и композитиИ4не22026
28TF-1-2-HIT-02 1-036-2-18-0-0-16Мастер радО2001618
УКУПНО1422860
 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање напредних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области инжењерства заштите животне средине.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије и сродним областима потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области хемијског инжењерства и технологије и сродних области, кроз наставне планове и програме са већим бројем изборних предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у наведеној области.
 • повезати елементе физичких, хемијских и биолошких механизама битних за квалитет и одрживост екосистема са стручним и научним  знањем из области инжењерства заштите животне средине
 • класификовати знања из различитих области на промишљен начин и извлачити систематске закључке из њих, те рјешавати комплексне проблеме
 • упознати се са новим задацима на систематичан и брз начин
 • анализирати и рјешавати проблеме са научног аспекта, чак и када су они непотпуно формулисани или формулисани на неуобичајен начин, пружајући спектар могућих рјешења;
 • примијенити научни приступ у реалним инжењерским проблемима
 • примијенити различите аналитичке технике, аналитичке и нумеричке методе и програмске алате у рјешавању инжењерских проблема
 • препознати потребу за налажењем, прибављањем и дистрибуирањем научних информација
 • развити пројектна рјешења за процесе или њихове дијелове, укључујући и процесе из нових и рубних подручја хемијског инжењерства
 • примијенити различите технике и технологије из подручја инжењерства заштите животне средине потребних за планирање, пројектовање, вођење и управљање постојећим и новим системима пречишћавања отпадних вода и гасова
 • познавати и примијенити принципе и методе процјене опасности/ризика, као и знања о поступку процјене опасности/ризика, оцијенити ризик и израдити план мјера
 • познавати и примијенити принципе и технике мјерења физичких и хемијских параметара радне средине, интерпретирања резултата и предлагања мјера за смањење ризика и заштитне мјере
 • планирати и обављати независно теоријско и експериментално истраживање
 • интерпретирати предности и недостатке најновијих достигнућа у подручју истраживања
 • испитивати и процјењивати примјену нових технологија
 • показати способност активне сарадње у тимовима које сачињавају стручњаци различитих профила и нивоа компетенција
 • показати способност дјелотворног рада и комуникације у националном и међународном окружењу
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190