Прва година - II циклус студија

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-2HIT-02-1-001-1-6-2-2-0Методологија научно истраживачког радаОне12206
2TF-1-2HIT-02-1-075-1-6-2-2-0Проjектовање и интеграциjа система управљањаОне12206
3TF-1-2HIT-02-1-076-1-6-2-2-0Системи управљања заштитомОне12206
4TF-1-2HIT-02-2-077-1-6-2-2-0Безбjедност технологије, опреме и производаИ1не12206
5TF-1-2HIT-02-2-078-1-6-2-2-0Организациjа заштите од пожараИ1не12206
6TF-1-2HIT-02-2-079-1-6-2-2-0Теориja процеса паљења и горењаИ1не12206
7TF-1-2HIT-02-2-080-1-6-2-2-0Моделирање и симулациjа ризика у заштити
И2не12206
8TF-1-2HIT-02-2-081-1-6-2-2-0Заштита од пожара у технолошким процесима
И2не12206
9TF-1-2HIT-02-2-082-1-6-2-2-0Тактика интервенциjа и спасавањаИ2не12206
10TF-1-2HIT-02-2-083-2-6-2-2-0Средства и опрема за интервенциjе и спасавање
И3не22206
11TF-1-2HIT-02-2-084-2-6-2-2-0Проjектовање и одржавање система за доjаву пожараИ3не22206
12TF-1-2HIT-02-2-085-2-6-2-2-0Радна срединаИ3не22206
13TF-1-2HIT-02-2-086-2-6-2-2-0Процjена ризика на радуИ4не22206
14TF-1-2HIT-02-2-087-2-6-2-2-0Управљање проjектом и заштитаИ4не22206
15TF-1-2HIT-02-2-088-2-6-2-2-0Ванредне ситуациjе и заштитаИ4не22206
16TF-1-2-HIT-02 1-036-2-18-0-0-16Мастер радО2001618
УКУПНО14141660
 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање напредних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области заштите на раду и заштите од пожара.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије и сродним областима потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области хемијског инжењерства и технологије и сродних области, кроз наставне планове и програме са већим бројем изборних предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у наведеној области.
 • показати шире знање из области заштите на раду и заштите од пожара и повезати их са знањима из одговарајућих инжењерских дисциплина и технологија у циљу обављања стручног и научног рада и одговорног деловања у својој области
 • класификовати знања из различитих области на промишљен начин и извлачити систематске закључке из њих, те рјешавати комплексне проблеме
 • упознати се са новим задацима на систематичан и брз начин
 • анализирати и рјешавати проблеме са научног аспекта, чак и када су они непотпуно формулисани или формулисани на неуобичајен начин, пружајући спектар могућих рјешења;
 • примијенити научни приступ у реалним инжењерским проблемима
 • примијенити различите аналитичке технике, аналитичке и нумеричке методе и програмске алате у рјешавању инжењерских проблема
 • препознати потребу за налажењем, прибављањем и дистрибуирањем научних информација
 • развити пројектна рјешења за процесе или њихове дијелове, укључујући и процесе из нових и рубних подручја хемијског инжењерства
 • познавати и примијенити принципе и методе процјене опасности/ризика, као и знања о поступку процјене опасности/ризика, оцијенити ризик и израдити план мјера
 • познавати и примијенити принципе и технике мјерења физичких и хемијских параметара радне средине, интерпретирања резултата и предлагања мјера за смањење ризика и заштитне мјере
 • планирати и обављати независно теоријско и експериментално истраживање
 • интерпретирати предности и недостатке најновијих достигнућа у подручју истраживања
 • испитивати и процјењивати примјену нових технологија
 • показати способност активне сарадње у тимовима које сачињавају стручњаци различитих профила и нивоа компетенција
 • показати способност дјелотворног рада и комуникације у националном и међународном окружењу
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190