Данијела Рајић

  • Звање:Виши асистент
  • Катедра: Катедра физичку хемију, електрохемијско инжењерство и материјале
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник , 2014.
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, 2016.
  • Година доктората и институција:
  • Mail: danijela.rajic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
1. Рајић Д., Тошковић Д., Васиљевић Љ., Остојић Ж. (2016), Одређивање утицаја органских и неорганских микропримјеса на физичко-хемијске карактеристике детерџентског зеолита типа 4А, Заштита материјала 57 (4) 523-532, УДК: 620.192.2/.4:549.67

2. Рајковић М., Ристић М.,Тошковић Д., Тошковић Н., Рајић Д. Десулфатизација фосфорне киселине додатком фосфата. XVIII YUCOR, Међународна конференција, Тара 12-15 Април 2016., Књига радова стр. 376.

3. Рајић Д., Васиљевић Љ., Тошковић Д. (2017) Синтеза и карактеризација алумосиликата као потенцијалног адсорбенса дибутилфтала, V Међународни конгрс Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Јахорина, 2017, UDK 547.584:66.081.3:543.2 DOI 10.7251/EEMSR1501R

4.Тошковић Д., Рајковић М., Томић М., Тошковић Н., Рајић Д., Одређивање брзине корозије аустенитних челика у растворима калцијум хипохлорита, Заштита материјала 2016, Vol 57, Broj 2, 296-304, ISSN 0351-9465 UDK 620.193:669.112.227 DOI 10.5937/ZasMat1602296T

5. Тошковић Н., Рајић Д. , Тошковић Д., Васиљевић Љ. Предлог третмана отпадних вода из процеса галванизације, XIX YUCORR – Међународна конференција, 12-15.09.2017. Тара, Србија.