Прва година - II циклус студија

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-2-EMSV-01-1-001-1-6-3-0-2Акватична екотоксикологијаОне13026
2TF-1-2-EMSV-01-1-002-1-6-3-0-2Tехнологијe заштите вода Оне13026
3TF-1-2-EMSV-01-1-003-1-6-3-2-0Конзервација биодиверзитетаОне13206
4TF-1-2-EMSV-01-1-004-1-6-3-0-2Инжењерство заштите животне средине Оне13026
5TF-1-2-EMSV-01-2-005-1-6-3-0-2Микробиологија површинских вода И1не13026
6TF-1-2-EMSV-01-2-006-1-6-3-0-2Теренска пракса у мониторингу водаИ1не13026
7TF-1-2-EMSV-01-1-007-2-6-3-2-0Еколошки пројекти Оне23206
8TF-1-2-EMSV-01-2-008-2-6-3-2-0Методологија научно -истраживачког рада у екологијиИ2не23206
9TF-1-2-EMSV-01-2-009-2-6-3-2-0ЕУ и регионална регулатива у мониторингу слатких водаИ2не23206
10TF-1-2-EMSV-01-1-010-2-18-0-0-16Мастер радО2001518
УКУПНО2162360
 • Поред општих циљева академског студија првог циклуса који се односе на стицање мултидисциплинарног знања у области биологијe, додају се и посебни циљеви, као што су ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова кроз наставни план и програм са већим бројем предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у области еколошког мониторинга.
 • Оваквим системом студирања биће студентима омогућено стицање општих знања из биолошких наука али уједно и усмјеравање ка специфичним научним областима од интереса.
 • Планирани циљеви ће се постићи ангажовањем наставног кадра са признатим научним резултатима који су способни да студенте уведу у методологију истраживачког и научног рада, како са теоретског аспекта тако и са аспекта даље практичне примјене.
 • Такође, један од важних циљева студија другог циклуса јесте и стручно-научна оспособљеност кандидата за наставак образовања, односно трећи циклус студија (докторски студиј).
 • показати шире знање из биологије, хемије, биохемије, екологије, екотоксикологије, микробиологије и других наука које омогућава обављање стручног и научног рада и одговорно дјеловање у својој области;
 • повезати елементе физичких, хемијских и биолошких механизама битних за квалитет и одрживост екосистема са стручним и научним знањем из области екологије и заштите животне средине;
 • показати шире знање из области биологије и екологије и повезати их са знањима из одговарајућих области хемије, физике, математике и технологије  у циљу обављања стручног и научног рада и одговорног деловања у својој области;
 • класификовати знања из различитих области на промишљен начин и извлачити систематске закључке из њих, те рјешавати комплексне проблеме.
 • упознати се са новим задацима на систематичан и брз начин;
 • анализирати и рјешавати проблеме са научног аспекта, чак и када су они непотпуно формулисани или формулисани на неуобичајен начин, пружајући спектар могућих рјешења;
 • примијенити научни приступ у реалним еколошким проблемима;
 • примијенити различите статистичке, аналитичке и нумеричке методе и програмске алате у рјешавању еколошких проблема;
 • препознати потребу за налажењем, прибављањем и дистрибуирањем научних информација;
 • развити пројектна рјешења из области екологије, укључујући проблеме из подручја заштите животне средине;
 • примијенити различите технике и технологије из подручја екологије потребних за планирање, вођење и управљање постојећим и новим техникама;
 • познавати и примијенити принципе и методе процјене опасности/ризика, као и знања о поступку процјене опасности/ризика, оцијенити ризик и израдити план мјера;
 • познавати и примијенити принципе и технике мјерења физичких и хемијских параметара животне средине, интерпретирања резултата и предлагања мјера за смањење ризика и заштитне мјере;
 • планирати и обављати независно теоријско и експериментално истраживање;
 • интерпретирати предности и недостатке најновијих достигнућа у подручју истраживања;
 • испитивати и процјењивати примјену нових технологија.
 • показати способност активне сарадње у тимовима које сачињавају стручњаци различитих профила и нивоа компетенција;
 • показати способност дјелотворног рада и комуникације у националном и међународном окружењу;
 • разумијети професионалну и етичку одговорност;
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем.

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190